تبریک مرگ آریل شارون به جنتی !/عکس

سردار نقدی:حضرت آیت الله جنتی بگذارید اولین كسی باشم كه مرگ رقیب سرسخت شما آریل شارون قصاب را شادباش بگوییم

rvv0q6l19k2gq4y12rr0