تصاویر زیبا از کشور ترکمنستان

ساخت مجسمه طلایی رئیس جمهور ترکمنستان بهانه ای شد برای پرداختن به شیوه زندگی مردم ترکمنستان تصاویر زیر مربوط به ترکنستان است.