جان کری بعد از مصدومیت /عکس

بعد از حدود ده روز از مصدوم شدن جان کری وزیر خارجه آمریکا هنگام دوچرخه سواری در سوئیس اولین تصویر او منتشر شده است.
.

اولین تصویر از جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از مصدومیت