جشن تولد مظفرالدین شاه قاجار/عکس

تصویر زیر جشن تولد مظفرالدین شاه قاجار را در مقابل ساختمان سفارت انگلیس نشان می دهد.

8136_294