سیسی فرمان عفو مبارک را صادر می‌کند

روزنامه اماراتی البیان فاش کرد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر درپی به قدرت رسیدن، حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق این کشور را به علت آنچه وخامت وضعیت جسمانی وی خوانده شده بزودی مورد عفو ریاست جمهوری قرار می‌دهد.

روزنامه البیان روز شنبه نوشت: برخی اخبار درباره صدور فرمان عفو ریاست جمهوری برای حسنی مبارک به علت وخامت وضعیت جسمانی و آزادی فوری وی و حذف همه پرونده های اتهامی علیه مبارک و درصدر آن پرونده مربوط به کاخ های ریاست جمهوری وجود دارد که مبارک به خاطر این پرونده به سه سال زندان محکوم شده است.

این روزنامه افزود: کمیته پزشکی ویژه معاینه حسنی مبارک در بیمارستان نظامی المعادی گزارش خود را به دادستانی کل ارایه خواهد کرد و دادستانی نیز به نوبه خود آن را به زودی اعلام خواهد کرد و انتظار می رود که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر فرمان عفو را امضا کند.