عراقی ها هم سر داعشی ها را بریدند /عکس

بریدن سر داعشی ها توسط نیروهای عراقی