فقرای خيابان لندن كجا و ميهمانی‌های ملكه لندن كجا

2363613_212
ميهمانی كلاه‌ها در انگليس به بهانه مسابقه اسب‌دوانی ميليون‌ها دلار خرج براي اقتصاد اين كشور به دنبال دارد و ملكه با كالسكه چند ميليون پوندی‌اش به اين ميهمانی می‌رود.

می‌گويند جايگاه آدم‌ها را افكار عمومی مشخص می‌كند و به اين شكل به افكار عمومی انگليس و جهان نشان داده می‌شود كه دغدغه‌های ملكه انگليس نمايشی است كه او بارها و بارها تكرار كرده است يعنی رفت و آمدهايی كه برای مردم اين كشور گران تمام شده و كلاه آنها را باد برده است.
وقتی پای سطل‌های زباله در انگليس برويم نتايج دغدغه‌های ملكه و تفاوت‌های فقر در خيابان ملكه در لندن با ميهمانی‌های آنچنانی لندنی نمايان‌تر می‌شود.
اين واقعيت‌ها بيانگر اين مسئله است كه كلاه بزرگی بر سر مردم انگليس رفته كه روز به روز شرايط اقتصادی و اجتماعی را برايشان سخت‌تر می‌كند.