سیاست بانک مرکزی برای بازار ارز

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان این که برخی از اظهارنظرها درباره بازار ارز سیاسی است، گفت: «بانک مرکزی در خصوص قیمت ارز پیش‌بینی انجام نمی‌دهد، اما تلاش دارد از ایجاد شوک ناگهانی در بازار ارز جلوگیری کند.»
ولی‌الله سیف درباره قیمت ارز گفت: «ثبات نسبی در بازار ارز در چهار سال گذشته در ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده است.»سیف ادامه داد: «برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بانک مرکزی به نحوی بود که از نوسانات غیرمنطقی ارز جلوگیری شود و در این رابطه تلاش شد نگرش به بازار ارز اصلاح شود.»

او ادامه داد: «باید اجازه داد قیمت ارز با واقعیت‌های اقتصاد هماهنگ باشد؛ البته نقش مهم بانک مرکزی به این نحو است که از هیجانات کوتاه مدت ناشی از اخبار سیاسی جلوگیری کند تا فرصت برای رونق بازار سوداگری ایجاد نشود.»سیف تاکید کرد: «بانک مرکزی درخصوص قیمت ارز پیش‌بینی انجام نمی‌دهد، اما تلاش دارد از ایجاد شوک ناگهانی در بازار ارز جلوگیری کند.»

او تصریح کرد: «در بسیاری از کشورها که از درآمد نفتی برخوردارند با کاهش قیمت نفت، شوک در بازار ارز ایجاد می‌شود، اما در ایران بازار مدیریت شد.»سیف گفت: «بانک مرکزی از آرامش نسبی ایجاد شده در اقتصاد، ناشی از ثبات نسبی در بازار ارز حمایت می‌کند و نباید فراموش کرد انجام این مهم در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.»
او افزود: «بخشی از اظهارنظرها درباره بازار ارز کارشناسی و علمی است، اما بخشی از اظهارنظرها با توجه به نزدیک بودن انتخابات، سیاسی است.»رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: «سیاست‌های بانک مرکزی به انتخابات مرتبط نیست و با هدف منطقی بودن نرخ ارز، بازار را مدیریت می‌کند.»