نان سنکگ با کنجد 2000 تومان!

قیمت نان سنگک بر اساس نرخ مصوب اتحادیه نانوایان 780 تومان،نان بربری 650 تومان ، نان لواش 208 تومان و نان تافتون 390  است.

در این میان با آزادپز شدن برخی از نانوایی ها ،قیمت نان سنگک در مناطق تهران بسته به کیفیت نان  متغیر است و هر کدام نرخ جداگانه ی خود را دارند.

بر این اساس قیمت نان سنگک از1300تومان تا 3000 تومان متغیر است.

این در حالی است که رییس اتحادیه نانوایان نان سنگکی قیمت نان سنگک ویژه را 2000  تومان، نان سنگک 450 گرمی ساده در آزادپزها 1300 تومان و نان 450 گرمی کنجدی در آزادپزها 1500 تومان اعلام کرده است.

به گفته وی اگر به درخواست مشتری وزن نان در نانوایی‌های آزادپز 550 گرم و کنجد به آن اضافه شود به قیمت 2000 تومان به فروش می‌رسد که نان سنگک ویژه محسوب می‌شود.