بازداشت اراذل و اوباش تهران / تصاویر

تعداد 105 نفر از اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس براساس گزارشات مردمی و درخواست برخی نهادها از جمله آموزش و پرورش از محلات شرق و جنوب تهران دستگیر و جمع آوری شدند.

  بازداشت اراذل و اوباش تهران

  بازداشت اراذل و اوباش تهران

 بازداشت اراذل و اوباش تهران

 بازداشت اراذل و اوباش تهران

 بازداشت اراذل و اوباش تهران

 بازداشت اراذل و اوباش تهران

 بازداشت اراذل و اوباش تهران

  بازداشت اراذل و اوباش تهران

ایرنا