بخشنامه ای علیه روز والنتاین /عکس

بخشنامه ای علیه ولنتاین

بخشنامه مربوط به سال ۸۹ و زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد است

 بخشنامه ای علیه والنتاین