جشن ازدواج ۲۲ زوج معلول باحضور وزیر کار و مایلی کهن /تصاویر

جشن ازدواج بیست و دو زوج کم توان جسمی روز شنبه با حضور علی ربیعی وزیر کار و محمد مایلی کهن پیشکسوت ورزش برگزار شد

جشن ازدواج ۲۲ زوج معلول باحضور وزیر کارومایلی کهن

 جشن ازدواج ۲۲ زوج معلول باحضور وزیر کارومایلی کهن

 جشن ازدواج ۲۲ زوج معلول باحضور وزیر کارومایلی کهن

جشن ازدواج ۲۲ زوج معلول باحضور وزیر کارومایلی کهن

 جشن ازدواج ۲۲ زوج معلول باحضور وزیر کارومایلی کهن

جشن ازدواج ۲۲ زوج معلول باحضور وزیر کارومایلی کهن

جشن ازدواج ۲۲ زوج معلول باحضور وزیر کارومایلی کهن

 جشن ازدواج ۲۲ زوج معلول باحضور وزیر کارومایلی کهن

جشن ازدواج ۲۲ زوج معلول باحضور وزیر کارومایلی کهن

 جشن ازدواج ۲۲ زوج معلول باحضور وزیر کارومایلی کهن

 جشن ازدواج ۲۲ زوج معلول باحضور وزیر کارومایلی کهن

 جشن ازدواج ۲۲ زوج معلول باحضور وزیر کارومایلی کهن

ایسنا