زندگی دشوار سکینه مهربانی / تصاویر

سکینه مهربانی ۹۰ ساله دارای ۴ فرزند پسر و ۴ فرزند دختر است. یک پسر و سه دختر او به طور مادرزادی از عقب افتادگی ذهنیبرخوردارند. شرایط بسیار سخت مالی موجب شده امرار معاش خانواده‌اش را از طریق کمک‌های مردمی و اهالی محل تامین کند.

زندگی دشوار سکینه مهربانی

 زندگی دشوار سکینه مهربانی

زندگی دشوار سکینه مهربانی

زندگی دشوار سکینه مهربانی

زندگی دشوار سکینه مهربانی

زندگی دشوار سکینه مهربانی

 زندگی دشوار سکینه مهربانی

زندگی دشوار سکینه مهربانی

زندگی دشوار سکینه مهربانی

 زندگی دشوار سکینه مهربانی

تسنیم