پرونده قرباني اسيدپاشي به دادگاه کيفري استان تهران ارجاع شد

4-13920822004041

پرونده قرباني اسيدپاشي که در فرودين ماه سال 91، همکارش با سه ليتر اسيد سولفوريک به استقبالش آمده بود، از دادسرا به دادگاه عمومي جزايي شهيد قدوسي ارسال شده بود که اين دادگاه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه کيفري استان تهران ارجاع داد.

 

در ابتداي جلسه دادگاه که صبح سه شنبه 21 آبان ماه در شعبه 1041 دادگاه عمومي جزايي مجتمع شهيد قدوسي به رياست قاضي علوي برگزار شد، رييس شعبه از سيداکبر مرتضوي وکيل مدافع قرباني اسيدپاشي خواست تا اظهارات خود را بيان کند.

 

وکيل مدافع اين قرباني اسيدپاشي گفت: به دلايل واهي متهم در 19 فروردين ماه سال 91، چهار ليتر اسيد سولفوريک را بر روي صورت و بدن موکلم مي ريزد و بعد از آن بدون توجه به خواهش ها و التماس هاي موکل، 16 ضربه چاقو نيز بر بدن او وارد مي کند.

 

وي با بيان اين که قطعا قصد متهم قتل بوده است، ادامه داد: زيرا متهم از قبل زمينه فرار خود را از مرز آماده کرده و قصد خروج از کشور داشته است که خوشبختانه زماني که قصد داشته از مرز مريوان به خارج از کشور فرار کند، دستگير شده است.

 

مرتضوي خاطرنشان کرد: اسيدپاشي که بر روي موکل من صورت گرفته موجب نابود شدن زندگي وي و دخترش شده است؛ زيرا به گفته موکلم اين موضوع سخت تر از قتل است و بارها خودش اين مطلب را بيان کرده که اي کاش مرا مي کشت و من به چنين روزي گرفتار نمي شدم.

 

وکيل مدافع قرباني اسيدپاشي، تصريح کرد: تقاضاي ما از دادگاه قصاص عضو است؛ زيرا چشم راست موکلم کاملا تخليه شده و پلک هاي فوقاني، گوش و بيني وي از بين رفته است. بر همين اساس از دادگاه تقاضاي قصاص چشم راست، گوش راست و بيني را داريم و براي مابقي جراحات وارده نيز خواهان ديه و اشد مجازات هستيم.

 

در ادامه وکيل مدافع قرباني اسيدپاشي در پاسخ به سئوال قاضي علوي مبني بر اين که آيا در مورد قصاص درخواستي داشته ايد؟، گفت: درخواست قصاص عضو داريم. طول درمان نيز از سوي پزشکي قانوني به صورت قطعي اعلام شده است.

 

به گزارش ايسنا، رييس شعبه 1041 دادگاه عمومي جزايي خطاب به متهم پرسيد که آيا اظهارات بيان شده را قبول داريد؟ که وي گفت: کاري که انجام دادم به دليل عصبانيت و به صورت غيراداري بوده است.

 

وي افزود: وي همکارم بود و از زماني که با من دوست شد، از من سوءاستفاده کرد.

 

قاضي پرسيد که منظور از سوءاستفاده چيست؟ که متهم پاسخ داد: به دليل اعتمادي که به وي داشتم مشکلات خانوادگي و بيماري همسرم را برايش تعريف مي کردم، اما وي تمام حرف هاي مرا با تمسخر براي ديگر همکاران تعريف مي کرد و بيماري خانم مرا مسخره مي کرد. همچنين يک بار به پدر و مادرم فحش داد.

 

متهم ادامه داد: وي حتي پشت سر همسرش نيز حرف مي زد و زماني که همسرش با اداره تماس مي گرفت به من مي گفت که به وي بگويم همسرش در اداره نيست.

 

وي با بيان اين که وي مرتب از طريق تلفن مزاحم من مي شد، ادامه داد: در اين مزاحمت ها صداي خانم درمي آورد و خودش را يک زن معرفي مي کرد و بعد از آن با همسرم تماس مي گرفت و مي گفت که شوهرت با زن ديگري در ارتباط است که اين اقدامات باعث شد همسرم قهر کند و به منزل پدرش برود. همين حرف ها باعث شد که اعصاب من به هم بريزد و بعد از اينکه به محل کار آمدم و يکي از همکارانم به من گفت که وي باعث تمام اين مزاحمت ها بوده است، با شنيدن اين حرف عصباني شدم و چاقو را برداشتم و به سراغ وي رفتم.

 

متهم خاطرنشان کرد: بعد از اينکه اسيد را بر روي صورت و بدنش ريختم تنها سه ضربه چاقو به او زدم، اما در اظهارات گفته شد که 16 ضربه چاقو به او زده ام که چنين چيزي صحت ندارد. پس از آنکه شرايط او را ديدم که به دليل جراحات وارده خونريزي دارد، از ترس فرار کردم.

 

متهم در حالي که گريه مي کرد، افزود: به دليل عصبانيت اين کار را کردم و نمي دانستم که چنين اتفاقي مي افتد.

 

قاضي علوي خطاب به متهم گفت: وکيل شما استعفا داده آيا وکيل ديگري را اختيار کرده ايد که متهم گفت: بله، وکيل دارم اما نمي دانم چرا در دادگاه حاضر نشده است.

 

بر اساس اين گزارش، رييس شعبه 1041 دادگاه عمومي جزايي خاطرنشان کرد: با توجه به عدم صلاحيت دادگاه عمومي و درخواست قصاص شاکي، پرونده به دادگاه کيفري استان تهران ارجاع مي شود.

 

سيداکبر مرتضوي وکيل مدافع قرباني اسيدپاشي به خبرنگار ايسنا گفت: برآوردي که براي ديه صورت گرفته مبلغي حدود 500 ميليون تومان است.