آموزش رای دادن به شیوه الکترونیک

تصویری از نحوه رای دادن به شیوه الکترونیک را منتشر کرد.
نحوه رای دادن به شیوه الکترونیک