احمدی نژاد در اندیشه بازگشت به قدرت‬

در جلسه گروهی از مدیران احمدی نژاد که در دفتر یک دانشگاه در حال تاسیس برگزار شد، گفته شده است:” ما برای انتخابات مجلس در تهران شانسی نداریم اما وضعیت مان در برخی شهرها به ویژه شهرهای کوچک خوب است. اگر بخواهیم در مجلس کرسی داشته باشیم باید شبکه هواداران خود را در شهرها منسجم نماییم.”

 در این جلسه طرح برگزاری یک نشست سراسری متشکل از مسوولان ستادهای انتخاباتی حامیان احمدی نژاد در تهران به تصویب رسید.