تصویر: جای خالی ایران در کنفرانس ژنو۲

تصویر: جای خالی ایران در کنفرانس ژنو۲

عکس ذیل نمایی از هتل محل برگزاری کنفرانس ژنو 2 در مونترو سوئیس است که آماده حضور ایران در این کنفرانس شده بود.

اخبار ,اخبار سیاست خارجی , کنفرانس ژنو۲

اخبار سیاست خارجی – دیپلماسی ایرانی