تصویر یکی از مظنونان حمله تروریستی در حرم امام

تصویری که ادعا می شود مربوط به یکی از مظنونان حمله تروریستی در حرم امام (ره) است.
تصویر یکی از مظنونان حمله تروریستی در حرم امام