حاشیه سفر روحانی به داووس سوئیس/عکس

حاشیه سفر روحانی به داووس سوئیس/عکس

 حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای حضور در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس، به کشور سوئیس سفر کرده است.

ورود حسن روحانی رئیس جمهور به فرودگاه زوریخ سوئیس

اخبار,اخبار سیاست خارجی,سفرروحانی به داووس سوئیس

اخبار,اخبار سیاست خارجی,سفرروحانی به داووس سوئیس

انتقال حسن روحانی رئیس جمهور ایران به شهر داووس سوئیس به وسیله بالگرد

اخبار,اخبار سیاست خارجی,سفرروحانی به داووس سوئیس

ورود حسن روحانی رئیس جمهور ایران به شهر داووس سوئیس

اخبار,اخبار سیاست خارجی,سفرروحانی به داووس سوئیس

اخبار,اخبار سیاست خارجی,سفرروحانی به داووس سوئیس

دیدار حسن روحانی رئیس جمهور ایران با کلاوس شوآب رئیس اجلاس مجمع جهانی اقتصاد داووس

اخبار,اخبار سیاست خارجی,سفرروحانی به داووس سوئیس

احوالپرسی حسن روحانی رئیس جمهور ایران و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن

اخبار,اخبار سیاست خارجی,سفرروحانی به داووس سوئیس

اخبار,اخبار سیاست خارجی,سفرروحانی به داووس سوئیس

 نشست مجمع جهانی اقتصاد داووس

اخبار,اخبار سیاست خارجی,سفرروحانی به داووس سوئیس

اخبار,اخبار سیاست خارجی,سفرروحانی به داووس سوئیس

مصاحبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران با شبکه  RTS سوئیس اخبار,اخبار سیاست خارجی,سفرروحانی به داووس سوئیس

دیدار حسن روحانی رئیس جمهور ایران و مارک روته نخست وزیر هلند اخبار,اخبار سیاست خارجی,سفرروحانی به داووس سوئیس

اخبار سیاست خارجی – عصر ایران