خادمان حرم امام راحل آماده استقبال از پيكر آيت الله /عکس