خودروهای مورد استفاده کاندیداها /عکس

خودروهای مورد استفاده کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای ورود به ساختمان معاونت سیما
(تصویر) خودروهای مورد استفاده کاندیداها