روزنامه ابتکار:آقای روحانی همان یک احمدی نژاد برایمان کافی است!

 

9305-6m1894

اگر کسي نداند که گوينده اين سخنان يک روحاني متين و منطقي به نام دکتر حسن روحاني است، بدون ترديد به اشتباه مي‌افتد و فکر مي‌کند محمود احمدي نژاد اين سخنان را بر زبان آورده است؛ به خصوص که در حافظه اش تصاويري دارد که در آنها رئيس جمهور سابق در حال گفتن جملاتي مانند: «آب را بريز آنجايي که مي‌سوزد…»، «آن قدر قطعنامه صادر کنيد که قطعنامه دانتان پاره شود…»، «يقه شان را مي‌گيريم و سرشان را به سقف مي‌کوبيم…» و ده‌ها جمله ديگر از اين دست است. اگر فشار مخالفان بسيار است (که مي‌دانم بسيار است)، اما مردم ايران نيز از ميان نامزدهاي متعدد انتخابات 24 خرداد 92 کسي را برگزيدند که آن روزها هيچ گاه از جاده انصاف خارج نشد و عنان اختيار در برابر نامهرباني‌ها از دست نداد. آنها به روحاني معتدلي راي دادند که آرامش و منطق در کلامش موج مي‌زد و سعي مي‌کرد پايان روشهاي غيرمنطقي، تصميمات خلق الساعه و اظهارنظرهاي غير معقول در صحنه سياست داخلي و خارجي را اعلام کند.

دکتر حسن روحاني اگر چه تا کنون پاي بندي خود را به اين روش نشان داده بود، اما سخنان روز گذشته وي در همايش رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور نگارنده را وا مي دارد تا با مقداري بدبيني بگويد که گويي در لحظاتي روح احمدي نژاد در وي حلول کرده بود.

ترديدي نيست مسائل و مشکلاتِ برجاي مانده از هشت سال رياست جمهوري احمدي نژاد، که هر روز گوشه تازه اي از آن نمايان مي‌شود، آن قدر زياد است که هر مقام مسؤل متعهدي را نگران مي‌کند و مهم تر از آن مي‌توان مخالفاني را ديد که پس از هشت سال حمايتِ بي دريغ از عملکرد نامطلوب احمدي نژاد و سکوت در برابر بي تدبيري‌ها اينک مدعي حفظ منافع ملي شده اند و در برابر دولت تدبير و اميد سنگر گرفته اند و از قضا برخي از تريبون‌هاي رسمي کشور را –داران اين دولت تامين مي‌شود- نيز در اختيار دارند.

اما هيچ کدام دليلي موجه به شمار نمي‌رود که در ميان مواضع مستدل، منطقي و اصولي دکتر حسن روحاني کلماتي از جنس ادبيات احمدي نژاد وجود داشته باشد.

همين امروز و فردا و تا چند ماه آينده بدون ترديد مخالفان شما از اين سخنان پرچمي خواهند ساخت و در سايه آن حملات گسترده اي را به سمت شما و دولت تان ساماندهي خواهند کرد ( که فارغ از انگيزه‌هاي سياسي آنان مي‌تواند براي افکار عمومي موجه به نظر برسد). به همين خاطر نگارنده اين سطور پيشنهاد مي‌کند، همچنان که پيش از اين نشان داديد، يک بار ديگر شجاعت خود را در قبول اشتباه و عذر خواهي از مردم، حتي مخالفان سياسي تان نشان دهيد. مطمئن باشيد که نقشه آنان را خنثي خواهد کرد و موضوعي که مي‌رود تا در کارنامه تان نمره اي منفي شود با يک عذرخواهي به امتيازي مثبت تبديل خواهد شد.

آقاي رئيس جمهور راه ناهموار و درازي در پيش رو داريد  سعي کنيد همان حسن روحاني باشيد زيرا همان يک محمود احمدي نژاد براي ما کافي است