عکس/احمدی نژاد و یک متهم در نماز جمعه

91572_668

محمود احمدی نژاد به همراه دامادش مهدی خورشیدی و معاون اول سابق محمدرضا رحیمی در اولین نماز جمعه سال 93 حضور یافت . اخیرا برای محمدرضا رحیمی کیفرخواست صادر شده است .