بمباران مواضع و نقاط تجمع گروه داعش از سوی امریکا

_____________________________

نیورک تایمز: به نقل از منابع امریکایی مالکی خواستار بمباران مواضع و نقاط تجمع گروه داعش از سوی امریکا شد.