دبير شوراي آموزش دندانپزشكي وزارت بهداشت منصوب شد

IMG16180966
معاون آموزشی وزارت بهداشت در حکمی دکتر سعید عسگری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی را به عنوان دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي منصوب کرد.

در این حکم آمده است: تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان از طريق بازنگري در برنامه هاي درسي و آموزش هاي رايج دانشكده هاي دندانپزشكي، كوشش مستمر در جلب همكاريهاي بين بخشي در وزارت متبوع به منظور تامين اين هدف ، جلب همكاريهاي موثر اعضاي بوردهاي تخصصي، استفاده فراگير از ظرفيت همه اعضاي هیات علمي دندانپزشكي در ارتقاء كيفي آموزش، تحليل و برآورد نيروي انساني مورد نياز اين بخش با همكاري واحدهاي ذيربط و برنامه ريزي براي تامين نياز كشور بخصوص در مناطق كمتر برخوردار ، تقويت نقش دانشكده هاي دندانپزشكي در ارائه خدمات به جامعه، ارتقاء كيفي آزمون ها، بروز رساني و كارآمدسازي استانداردهاي اعتباربخشي برنامه اي و موسسه اي ، كاهش تصدي گري و واگذاري امور صف به دانشگاهها و واحدهاي ذيربط تا حد ممكن، توسعه همكاريهاي بين المللي از طريق بسترسازي براي جذب فراگير از كشورهاي خارجي ، كوريكولوم هاي مشترك، شناساندن مدارك دانش آموختگان در ساير كشورها وتدوين كتب مرجع از جمله فعاليت شما خواهد بود.

دکتر عسگری پیش از این مسئولیت های متعددی از جمله قائم مقام دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي، رئيس كميسيون برنامه ريزي آموزشي علوم دندانپزشكي را علاوه بر سایر فعالیت های آموزشی برعهده داشته است.

وی استاد رشته اندودانتیکس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي است.

پیش از وی، دکتر اکبر فاضل مسئولیت دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی را برعهده داشت