نتیجه بیدارماندن بیش از 17 ساعت

borna-176133

تحقیقات نشان داده که کسانی که بیش 17 ساعت بیدار بمانند، وضعیت تمرکز آن‌ها معادل کسی است که الکل خونش بیش از 5 درصد است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، دکتر خسرو صادق نیت متخصص طب کار گفت: افرادی که در شیفت شب کار می‌کنند، با دو مشکل بهم خوردن برنامه خواب و بیداری مواجه هستند، که محرومیت از خواب کافی باعث کاهش تمرکز و افزایش خطا می‌شود.

وی افزود: مطالعات نشان داده کسانی که بیش از 17 ساعت بیدار می‌مانند، وضعیت تمرکز آن‌ها معادل کسی است که الکل خونش بیش از 5 درصد است.

صادق نیت ادامه داد: کسانی که شیفت شب کار می‌کنند، در اوج ساعات خواب آلودگی بدنشان قدرت تمرکز کمتری دارد و خطای جدی بیشتر است. به طوری که در این زمان به مدت چند ثانیه دچار عدم تمرکز و عدم هوشیاری می‌شوند که نمی‌تواند هیچ عکس العملی نسبت به اتفاقات اطراف نشان دهند که مثال بارز آن تصادفات در شب است.

وی خاطرنشان کرد: برای کاهش آسیب و جلوگیری از حوادث بهتر است افرادی که در شیفت شب کار می‌کنند، بهداشت خواب را رعایت کنند در صورت خواب آلودگی مدت زمانی را دست از کار بکشند و استراحت کنند.