آموزش پاکتی کردن پاچه شلوار

پرتال اجتماعی واکنش:به آسانی انواع شلوار و شلوارک را پاکتی کنید

 

hou11796

وسایل لازم برای پاکتی کردن شلوار :
شلوار یا شلوارک
نخ
سوزن
قیچی
متر

مراحل ساخت :

hou11797

دمپای شلوار یا شلوارک را 12 سانتیمتر به سمت بیرون تا کنید

hou11798

دمپا را دوبار تا کنید طوری که سردوز پارچه مانند عکس در قسمت پایینی پارچه شلوار بیفتد

آن قسمتی از دمپا را که در مرحله قبل، تا کرده بودید را دوباره تا کنید، طوری که سردوز پارچه مانند عکس در قسمت پایینی پارچه شلوار بیفتد.

hou11799

سر دوز را با سوزن تو بخوابانید تا دیده نشود و لبه آن را مانند شکل دوخت بروید

سر دوز پارچه را با سوزن تو بخوابانید تا دیده نشود و با نخ و سوزن، روی نقطه های مشکی که در عکس می بینید را تمیز بدوزید.

hou11800

کناره های پاکتی را یک دوخت بروید که پاکتی شلوار باز نشود