اولین خودروی بدون راننده شرکت گوگل/عکس

طراحی نخستین خودروی بدون راننده از سوی شرکت گوگل

Google-Self Driving Cars