عکس/عبور یک خیابان از وسط مرکزخرید

209857_546

مرکز خرید وستفیلد در لندن و یک سه بعدی خیابانی

209857_546