کابل های اینترنت ایران در خلیج فارس/عکس

کابلهای پهنای باند اینترنت ایران که از امارات و از طریق خلیج فارس به ایران متصل میشود

155475_861