گزارش 9 ساله مرکز آمار از وضعیت کشتار دام

IMG16122137
گزارش 9 ساله مرکز آمار از وضعیت کشتار دام
مرکز آمار ایران گزارش کشتار دام کشتارگاه های کشور در فاصله سال های 82 تا 91 را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران آمار کشتار دام کشتارگاه های کشور در سال 91 را ارائه کرد. بر این اساس، ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻭﺯﻥ ﻻﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﻡ ﺫﺑﺢ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﺘﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻲ 10 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ: ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻩ ﺫﺑﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ 4884 هزار ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ 90 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 1389 ﻭ بیشترین ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑـﺎ 10038 هزار لاشه ﺑﻪ ﻭﺯﻥ 170 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 1387 ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1391 ﺑﻪ 6828 ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ 126 ﻫـﺰﺍﺭﺗﻦ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

بر پایه این گزارش، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺰ ﻭ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺫﺑﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ 1749 ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ 25 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳـﺎﻝ 1389 ﻭ ﺑـﻴﺶﺗـﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺑـﺎ 2914 ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ 39 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 1385 ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1391 ﺑﻪ 2129 ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ 32 ﻫـﺰﺍﺭﺗـﻦ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺎﻭ ﻭ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺫﺑﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ 1235 ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ 222 ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 1389 ﻭ بیشترین ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎ 1578 ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ 269 ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 1387 ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1391 ﺑﻪ 1378 ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑـﻪ ﻭﺯﻥ 248 ﻫـﺰﺍﺭﺗﻦ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

همچنین ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺎﻭﻣﻴﺶ ﻭ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻭﻣﻴﺶ ﺫﺑﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ 20 ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ 3 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳـﺎﻝ 1389 ﻭ بیشترین ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎ 54 ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ 8 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 1384 ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1391 ﺑﻪ 32 ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑـﻪ ﻭﺯﻥ 5 ﻫـﺰﺍﺭﺗـﻦ رسیده است.

ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺘﺮ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ ﺑﺎ 20 ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ 4 ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 1384 ﻭ ﺑـیشترین ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺑـﺎ 46 ﻫـﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ 9 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 1382 ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1391 ﺑﻪ 26 ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ 5 ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.