کافه گردش
متفرقه(از این دسته استفاده نشه)
۲۷ آبان ۱۳۹۲, ۹:۱۴ ب.ظ

گزارش ۹ ساله مرکز آمار از وضعیت کشتار دام

IMG16122137
گزارش ۹ ساله مرکز آمار از وضعیت کشتار دام
مرکز آمار ایران گزارش کشتار دام کشتارگاه های کشور در فاصله سال های ۸۲ تا ۹۱ را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران آمار کشتار دام کشتارگاه های کشور در سال ۹۱ را ارائه کرد. بر این اساس، ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻭﺯﻥ ﻻﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﻡ ﺫﺑﺢ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﺘﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻲ ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ: ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻩ ﺫﺑﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ۴۸۸۴ هزار ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ۹۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۹ ﻭ بیشترین ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑـﺎ ۱۰۰۳۸ هزار لاشه ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ۱۷۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۷ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﺑﻪ ۶۸۲۸ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ۱۲۶ ﻫـﺰﺍﺭﺗﻦ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

بر پایه این گزارش، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺰ ﻭ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺫﺑﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ۱۷۴۹ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ۲۵ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳـﺎﻝ ۱۳۸۹ ﻭ ﺑـﻴﺶﺗـﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺑـﺎ ۲۹۱۴ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ۳۹ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﺑﻪ ۲۱۲۹ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ۳۲ ﻫـﺰﺍﺭﺗـﻦ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺎﻭ ﻭ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺫﺑﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ۱۲۳۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ۲۲۲ ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۹ ﻭ بیشترین ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎ ۱۵۷۸ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ۲۶۹ ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۷ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﺑﻪ ۱۳۷۸ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑـﻪ ﻭﺯﻥ ۲۴۸ ﻫـﺰﺍﺭﺗﻦ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

همچنین ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺎﻭﻣﻴﺶ ﻭ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻭﻣﻴﺶ ﺫﺑﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ۲۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ۳ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳـﺎﻝ ۱۳۸۹ ﻭ بیشترین ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎ ۵۴ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ۸ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۴ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﺑﻪ ۳۲ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑـﻪ ﻭﺯﻥ ۵ ﻫـﺰﺍﺭﺗـﻦ رسیده است.

ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺘﺮ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ۲۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ۴ ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۴ ﻭ ﺑـیشترین ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺑـﺎ ۴۶ ﻫـﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ۹ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﺑﻪ ۲۶ ﻫﺰﺍﺭ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ۵ ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

سپیده تدین
449 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *