کافه گردش
تعبیر خواب
۲۱ شهریور ۱۳۹۵, ۱:۱۰ ب.ظ

تعبیر خواب زانو

تعبیر خواب

تعبیر خواب زانو

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب زانو

تعبیر خواب زانو به روایت محمد بن سیرین

اصل زانو درخواب، معیشت بیننده خواب بود. اگر زانو را شکسته بیند، دلیل است کارش شکسته و بی رونق شود. اگر زانو را بزرگ و قوی بیند، دلیل که کار او قوی گردد و عیش بر او فراخ گردد. اگر بیند به زانو می رفت، دلیل که کار او و معیشت او ضعیف شود. اگر بیند که چشمه زانوی او شکسته است، دلیل است کار او تباه شود و نیازمند خلق گردد. اگر بیند چشمه زانوی او بیفتاد، دلیل که مایه ای که دارد از دست او برود.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب زانو به روایت ابراهیم کرمانی

زانو در خواب کار و کسب و معیشتِ مردم است و هر چند که سخت تر بود کار و کسب او بهتر بود. اگر سست بود به خلاف این بود.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب زانو به روایت جابر مغربی

زانو درخواب کار و کسب و جایگاه رنج و عنای مردم بود و هر زیاده و نقصان که در زانو بیند، تاویلش چنان بود که یاد کردیم.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب زانو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زانو در خواب شغل و حرفه ای است که جهت تامین معاش خویش بر آن متکی هستیم. اگر در خواب بببینید که زانوان سالم و محکم و نیرومندی دارید و به کمک آن زانوان به راحتی حرکت می کنید شغل شما خوب است و زندگی مرفهی خواهید داشت و روزی شما فراخ خواهد بود و آینده ای روشن در انتظارتان است و اگر ببینید زانوانتان نحیف و ضعیف گردیده احتمالا شغل خود را از دست می دهید. درد زانوان این را می گوید که از نظر شغلی گرفتار مشکل می شوید.

سارا ابراهیمی
599 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید