کافه گردش
تعبیر خواب
۲۰ شهریور ۱۳۹۵, ۱۰:۱۱ ق.ظ

تعبیر خواب زخم

تعبیر خواب

تعبیر خواب زخم

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب زخم

تعبیر خواب زخم به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آ,د و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب زخم به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب زخم به روایت امام جعفر صادق

دیدن زخم به خواب بر سه وجه است.

اول: ظفر یافتن. دوم: خیر و منفعت. سوم: نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.

♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب زخم به روایت جابر مغربی

اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون می رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد. اگر بیند که جایگاه زخم آماس داشت، دلیل که مال و عیش خوش یابد، لکن از دوستان و خویشان مفارقت جوید.

سارا ابراهیمی
372 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید