کافه گردش

تعبیر خواب

تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب زلزله تعبیر خواب زلزله به روایت محمد بن سیرین اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد […]

تعبیر خواب زعفران

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب زعفران تعبیر خواب زعفران به روایت محمد بن سیرین اگر کسی بیند زعفران با خود داشت، دلیل که مردمان به قدر آن وی را مدح و ثنا گوید، خاصه چون بیند زعفران ناسوده است. اگر بیند که زعفران خورد می کرد، دلیل که بیمار شود، اگر بیند زعفران بر […]

تعبیر خواب زری

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب زری تعبیر خواب زری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی زری پارچه ای است که تار یا پود آن از نخ و زرین باشد و دیدنش در خواب چندان خوب نیست چرا که نشان از فریب دنیاست و انحراف و کشیده شدن به سوی کارهای ناپسند که نه خیر دنیا […]

تعبیر خواب زرشک

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب زرشک تعبیر خواب زرشک به روایت محمد بن سیرین زرشک درخواب دیدن، دلیل غم و اندوه باشد. اگر بیند زرشک میخورد، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند زرشک از درخت جمع می کرد، دلیل است با مردی بخیل او را خصومت افتد. ♦♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب زرشک به […]

تعبیر خواب زردچوبه

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب زردچوبه تعبیر خواب زردچوبه به روایت محمد بن سیرین دیدن زردچوبه به خواب، دلیل بر رنج و بیماری بود. اگر بیند به خروار زردچوبه داشت، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد. اگر بیند جامه خویش را به زردچوبه می کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر جامه از دیگری […]

تعبیر خواب زردآلو

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب زردآلو تعبیر خواب زردآلو به روایت محمد بن سیرین زردآلو چون به وقت بود وطعم شیرین، دلیل است به عدد هر زردآلویی که خورد او را دیناری حاصل شود. اگر زردآلو ترش بود، دلیل که او را غم و مصیبتی رسد ♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب زردآلو به روایت ابراهیم کرمانی اگر بیند که […]

تعبیر خواب زرافه

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب زرافه تعبیر خواب زرافه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی زرافه در خواب دوست احمق و یار ناموافق و ناهمرنگ است که مجالست و موانست او سودی ندارد و زحمت می آورد چنانچه در خواب زرافه ای ببینید با شخصی رو به رو می شوید که دوستی با او نه به صلاح […]

تعبیر خواب زراعت

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب زراعت تعبیر خواب زراعت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی زراعت در خواب نعمت و برکت است و خیر و خوشی و سلامت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد اگر در خواب مزرعه یا کشت و زرعی ببینید که به بر نشسته و رسیده است و احساس کنید که […]

تعبیر خواب زانو

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب زانو تعبیر خواب زانو به روایت محمد بن سیرین اصل زانو درخواب، معیشت بیننده خواب بود. اگر زانو را شکسته بیند، دلیل است کارش شکسته و بی رونق شود. اگر زانو را بزرگ و قوی بیند، دلیل که کار او قوی گردد و عیش بر او فراخ گردد. اگر بیند به […]

تعبیر خواب زخم

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب زخم تعبیر خواب زخم به روایت محمد بن سیرین اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آ,د و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که […]

تعبیر خواب رینگ

تعبیر خواب  تعبیر خواب  تعبیر خواب رینگ تعبیر خواب رینگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی رینگ نشان استحکام است در امور جاری زندگی بیننده خواب. چنانچه ببینید خودرویی دارید که رینگ نو و سالم دارد نشان آن است که کار شما بر مدار درستی قرار خواهد گرفت و پیشرفت می کنید و اگر رینگ شکسته […]