کافه گردش

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

  • صفحه 1 از 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >

تعبیر خواب جارو

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب جارو تعبیر خواب جارو به روایت امام جعفر صادق جاروب دیدن به خواب بر سه وجه است. اول: خادم، دوم: منفعت، سوم: متقاضی چیزها که به مردم است بدو رسد. ♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب جارو به روایت محمد بن سیرین جاروب درخواب، خادم و خدمتکار است و جاروب درشت خادمی است که […]

تعبیر خواب تنور

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تنور تعبیر خواب تنور به روایت امام جعفر صادق دیدن تنور در خواب بر دو وجه باشد. اول: خیر و منفعت بود، خاصه که نوب باشد. دوم: مردی با هیبت و شور و شفقت. ♦♦♦♦♦ تعبیر خواب تنور به روایت محمد بن سیرین تنور در خواب مهتر است و کدخدای […]

تعبیر خواب تگرگ

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تگرگ تعبیر خواب تگرگ به روایت امام جعفر صادق دیدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است. اول: بلا. دوم: خصومت. سوم: لشگر. چهارم: فحط. پنجم: بیماری. ♦♦♦♦♦ تعبیر خواب تگرگ به روایت محمد بن سیرین تگرگ درخواب عذاب و تنگی دنیا است، مگر اندک بود. اگر به وقت […]

تعبیر خواب ترنج

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ترنج تعبیر خواب ترنج به روایت امام جعفر صادق دیدن ترنج درخواب بر چهار وجه است. اول: زن پاکیزه، دوم: کنیزک پاکدین، سوم: دوست توانگر، چهارم: فرزند شریف صالح ♦♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب ترنج به روایت حضرت دانیال ترنج، اگر چه به گونه زرد است، اما بوی خوش دارد و […]

تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تاج تعبیر خواب تاج به روایت امام جعفر صادق اگر زنی دید تاج بر سر دارد و شوهر ندارد، دلیل که شوهر کند. اگر شوهر دارد، دلیل که بر زنان مهتر شود. اگر زنی دید تاج از سر او گرفتند، دلیل که شوهر او زنی خواهد یا شوهر او را […]

تعبیر خواب تاب

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تاب به روایت امام جعفر صادق تاب دادن رسن یا ریسمان بر سه وجه است. اول: سفر و تحویل. دوم: ریاضت نفس. سوم: گشایش کارهای فروبسته. ♦♦♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب تاب به روایت محمد بن سیرین اگر کسی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را، دلیل […]

تعبیر خواب پیسی

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب پیسی تعبیر خواب پیسی به روایت امام جعفر صادق پیسی در خواب بر چهار وجه است. اول: مال. دوم: میراث. سوم: منفعت. چهارم: کار مشکل. ♦♦♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب پیسی به روایت محمد بن سیرین پیسی در خواب، مال و توانگری است. اگر بیند تن او پیس شد، دلیل که […]

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب پیاز تعبیر خواب پیاز به روایت امام جعفر صادق پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها. ♦♦♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب پیاز به روایت ابراهیم کرمانی پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب […]

تعبیر خواب پل

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب پل       تعبیر خواب پل به روایت امام جعفر صادق پل در خواب بر چهار وجه است. اول: مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند. دوم: پادشاه. سوم: نیکوئی و کامرانی یافتن. چهارم: مال بسیار حاصل کردن. اگر بیند […]

تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب پنبه تعبیر خواب پنبه به روایت امام جعفر صادق دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است. اول: حلال. دوم: منفعت. سوم: سر بودن. ______________ تعبیر خواب پنبه به روایت محمد بن سیرین به خواب مال حلال است به قدر آن که دیده بود و پنبه دانه به خواب، […]

تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب پادشاه     تعبیر خواب پادشاه به روایت امام جعفر صادق اگر کسی پادشاه را گشاده روی و خرم بیند، دلیل است که کار او گشاد شود. اگر کسی وزیر پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید. اگر حاجت پادشاه را بیند، دلیل […]

  • صفحه 1 از 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >