کافه گردش

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

تعبیر خواب توبره

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب توبره تعبیر خواب توبره به روایت محمد بن سیرین توبره در خواب خیر و برکت و منفعت است، خاصه که نو بود. اگر بیننده توبره داشت یاکسی به وی داد، دلیل که از کسی خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند توبره های زیاد او ضایع شد، تاویلش به خلاف […]

تعبیر خواب تنور

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تنور تعبیر خواب تنور به روایت امام جعفر صادق دیدن تنور در خواب بر دو وجه باشد. اول: خیر و منفعت بود، خاصه که نوب باشد. دوم: مردی با هیبت و شور و شفقت. ♦♦♦♦♦ تعبیر خواب تنور به روایت محمد بن سیرین تنور در خواب مهتر است و کدخدای […]

تعبیر خواب تگرگ

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تگرگ تعبیر خواب تگرگ به روایت امام جعفر صادق دیدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است. اول: بلا. دوم: خصومت. سوم: لشگر. چهارم: فحط. پنجم: بیماری. ♦♦♦♦♦ تعبیر خواب تگرگ به روایت محمد بن سیرین تگرگ درخواب عذاب و تنگی دنیا است، مگر اندک بود. اگر به وقت […]

تعبیر خواب تریاک

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تریاک تعبیر خواب تریاک به روایت محمد بن سیرین اگر کسی بیند که تریاک از بهرِ بیماری خورد، دلیل که از رنج برهد و کارها بر وی گشاده شود. اگر به خلاف این بود، دلیل بر غم و اندوه و اندیشه و نقصان است. ♦♦♦♦ تعبیر خواب تریاک به […]

تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تاج تعبیر خواب تاج به روایت امام جعفر صادق اگر زنی دید تاج بر سر دارد و شوهر ندارد، دلیل که شوهر کند. اگر شوهر دارد، دلیل که بر زنان مهتر شود. اگر زنی دید تاج از سر او گرفتند، دلیل که شوهر او زنی خواهد یا شوهر او را […]

تعبیر خواب پستان بند

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب پستان بند تعبیر خواب پستان بند به روایت محمد بن سیرین پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود. اگر زنی بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد […]

تعبیر خواب تاب

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تاب به روایت امام جعفر صادق تاب دادن رسن یا ریسمان بر سه وجه است. اول: سفر و تحویل. دوم: ریاضت نفس. سوم: گشایش کارهای فروبسته. ♦♦♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب تاب به روایت محمد بن سیرین اگر کسی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را، دلیل […]

تعبیر خواب پیمانه

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب پیمانه تعبیر خواب پیمانه به روایت محمد بن سیرین پیمانه در خواب، نظام کار بود و انصاف است با مردمان، خاصه چون پیمانه راست است ♦♦♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب پیمانه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پیمانه ظرفی است برای اندازه گیری مایعات. منظور جام نیست. پیمانه نظام کار است که […]

تعبیر خواب پیسی

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب پیسی تعبیر خواب پیسی به روایت امام جعفر صادق پیسی در خواب بر چهار وجه است. اول: مال. دوم: میراث. سوم: منفعت. چهارم: کار مشکل. ♦♦♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب پیسی به روایت محمد بن سیرین پیسی در خواب، مال و توانگری است. اگر بیند تن او پیس شد، دلیل که […]

تعبیر خواب پوستین

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب پوستین تعبیر خواب پوستین به روایت محمد بن سیرین اگر کسی در خواب بیند که پوستین پوشیده بود و وقت زمستان بود، دلیل است که چیزی به وی رسد جهت وجه معیشت او. اگر در وقت تابستان بود، همین دلیل کند، لیکن سرانجام غمناک شود. ♦♦♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب پوستین […]

تعبیر خواب پوست

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب پوست تعبیر خواب پوست به روایت محمد بن سیرین اگر پوست مردم سترد مال و برکت است. اگر کسی پوست تن خود را برخاسته دید، دلیل که سر و راز وی گشاده شود و مال او تلف شود. اگر پوست تن خود را کبود یا سیاه دید، دلیل که […]