کافه گردش

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

تعبیر خواب جانور

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب جانور تعبیر خواب جانور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی کلا اشخاصی که با ایشان معاشرت و رفت و آمد و حتی معامله و داد و ستد داریم و گسترده تر این که دوستان و آشنایان و افراد خانواده خویش را نیز در خواب به صورت جانوران می بینیم و […]

تعبیر خواب جاجیم

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب جاجیم تعبیر خواب جاجیم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی جاجیم در خواب تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکیت است نسبت به چیزهای کم ارزش که در اطراف ما یافت می شوند. وقتی در خواب می بینید که جاجیم می بافید طرحی و زمینه ای برای یک درآمد […]

تعبیر خواب تیر

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تیر تعبیر خواب تیر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی تیر مردی است راستگو و صدیق که با همه صنف و طبقه ای می جوشد ولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد. داشتن تیر مصاحبت و ملازمت با چنین دوستی است. اگر در خواب ببینیم تیری به طرف ما پرتاب شد […]

تعبیر خواب توتون

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب توتون تعبیر خواب توتون به روایت منوچهر مطیعی تهرانی توتون همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک و احیانا اشک آلود و کام را تلخ می کند. چنانچه دیدید خودتان توتون دارید غمی برای شما میرسد که عمیق […]

تعبیر خواب توبره

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب توبره تعبیر خواب توبره به روایت محمد بن سیرین توبره در خواب خیر و برکت و منفعت است، خاصه که نو بود. اگر بیننده توبره داشت یاکسی به وی داد، دلیل که از کسی خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند توبره های زیاد او ضایع شد، تاویلش به خلاف […]

تعبیر خواب تمشک

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تمشک تعبیر خواب تمشک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی تمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بیاید و سرخ رنگ باشد. اگر سیاه باشد بهتر از این است که سرخ باشد چون تمشک سیاه شیرین تر از تمشک سرخ است. تمشک غم و غصه […]

تعبیر خواب تفنگ

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تفنگ تعبیر خواب تفنگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می گزینید که صدیق و راستگو است. ممکن است اشتباه مرتکب شود اما خیانت نمی کند. تفنگ دوست است و دوست صادق است. اگر در خواب ببینید […]

تعبیر خواب تغار

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تغار به روایت ابراهیم کرمانی اگر بیند تغار او بشکست یا ضایع شد، دلیل است که آن زن از او جدا شود، یا از دنیا رحلت کند ♦♦♦♦♦ تعبیر خواب تغار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی نوشته اند تغار در خواب زنی است پرهیزگار و نیک نفس […]

تعبیر خواب تریاک

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تریاک تعبیر خواب تریاک به روایت محمد بن سیرین اگر کسی بیند که تریاک از بهرِ بیماری خورد، دلیل که از رنج برهد و کارها بر وی گشاده شود. اگر به خلاف این بود، دلیل بر غم و اندوه و اندیشه و نقصان است. ♦♦♦♦ تعبیر خواب تریاک به […]

تعبیر خواب ترنج

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ترنج تعبیر خواب ترنج به روایت امام جعفر صادق دیدن ترنج درخواب بر چهار وجه است. اول: زن پاکیزه، دوم: کنیزک پاکدین، سوم: دوست توانگر، چهارم: فرزند شریف صالح ♦♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب ترنج به روایت حضرت دانیال ترنج، اگر چه به گونه زرد است، اما بوی خوش دارد و […]

تعبیر خواب تپه

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تپه تعبیر خواب تپه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی تپه اتکا است بر دیگری. چنانچه در خواب ببینید که بر تپه ای بلند ایستاده یا نشسته اید به شخصی بزرگ و مقتدر متکی می شوید یا محلی برای اعتبار و اعتماد می یابید که قدرتمند است و به شما […]