کافه گردش

تعبیر خواب

تعبیر خواب رمال

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رمال تعبیر خواب رمال به روایت منوچهر مطیعی تهرانی رمال مردی است فریب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا می کشاند. چنانچه در خواب رمالی را دیدید گول می خورید و در پایان به غم و اندوه گرفتار می شوید. اگر دیدید خودتان رمال […]

تعبیر خواب رفتگر

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رفتگر تعبیر خواب رفتگر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی اگر ببینیم رفتگری زباله های خانه ما را می برد غم خواری می یابیم که غم و اندوه ما را می کاهد و مشکل گشایی می آید که مشکلات زندگی ما را از میان بر می دارد. اگر ببینیم رفتگر آمد […]

تعبیر خواب رف

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رف تعبیر خواب رف به روایت منوچهر مطیعی تهرانی رف طاقچه ای است بالاتر از دسترس معمول و متداول که امروز در اتاق ها دیده نمی شود. دیدن رف در خواب دلیل داشتن توقع فوق العاده یا خواستن مقامی است که از شان و مقام و مرتبه ما بیشتر است […]

تعبیر خواب رشته

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رشته تعبیر خواب رشته به روایت منوچهر مطیعی تهرانی رشته، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب های ما خوب هستند رشته نیز خوب است. به طور […]

تعبیر خواب رز

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رز تعبیر خواب رز به روایت امام جعفر صادق دیدن رز در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: منفعت بود از سبب زن. سوم: رنج و غم و اندوه بود. اگر رز را خراب بیند، دلیل کند بر بدی احوال خداوندش و زبان تاویلش خدمتکار خانه بود. […]

تعبیر خواب رب

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رب تعبیر خواب رب به روایت محمد بن سیرین رب ها به طعم شیرین بود و بوی خوش دارد، خوردنش دلیل بر خیر و منفعت کند و آن چه به خلاف این بیند، دلیل بر رنج و غم و مضرت کند. ریختن رب در خواب، چون شیرین بود، دلیل است بر […]

تعبیر خواب راه

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب راه تعبیر خواب راه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی جاده ها در خواب های ما (زندگی و سرنوشت) هستند. راه های خوب و بدی به شمار می روند که می پیمائیم و در این راه ها به نتایج نیک و بد و خیر و شر میرسیم. اگر در خواب […]

تعبیر خواب ران

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ران تعبیر خواب ران به روایت محمد بن سیرین ران دیدن، قوت او و خویشان او بود. اگر بیند ران او شکست یا بیفتاد، دلیل که از خویشان خود جدا شود و به تن ضعیف گردد و در غربت هلاک شود. اگر بیند که ران کسی را ببرید، یا بیفکند، آن […]

تعبیر خواب رازیانه

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رازیانه تعبیر خواب رازیانه به روایت محمد بن سیرین رازیانه به خواب، اگر به وقت باشد، اگر بی وقت، دلیل غم و اندوه کند و خوردنش مضرت بود. اگر بیند در زمینی که ملک او بود رازیانه بسیار داشت، دلیل که به غم و اندوه گرفتار شود. ♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب رازیانه به […]

تعبیر خواب رادار

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رادار تعبیر خواب رادار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن رادار در خواب هیچ تعبیر خاصی نمی تواند داشته باشد مگر این که بگوییم واکنش تمینات فوق العاده ما است. اگر رادار در خواب ببینیم و رادار چیزهایی به دل خواه ما نشان بدهد امید و خوشدلی است و […]

تعبیر خواب دکتر

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دکتر تعبیر خواب دکتر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن دکتر در خواب زاییده و حشت از بیماری هاست در بیداری ما، دیدن دکتر در خواب واکنش ترسی است که از بیماری داریم و عکس العمل تالمات روانی است که به علل مختلف بروز می کند و گاه نیز زمینه […]