کافه گردش

خواب دیدن

تعبیر خواب رف

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رف تعبیر خواب رف به روایت منوچهر مطیعی تهرانی رف طاقچه ای است بالاتر از دسترس معمول و متداول که امروز در اتاق ها دیده نمی شود. دیدن رف در خواب دلیل داشتن توقع فوق العاده یا خواستن مقامی است که از شان و مقام و مرتبه ما بیشتر است […]

تعبیر خواب رز

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رز تعبیر خواب رز به روایت امام جعفر صادق دیدن رز در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: منفعت بود از سبب زن. سوم: رنج و غم و اندوه بود. اگر رز را خراب بیند، دلیل کند بر بدی احوال خداوندش و زبان تاویلش خدمتکار خانه بود. […]

تعبیر خواب رب

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رب تعبیر خواب رب به روایت محمد بن سیرین رب ها به طعم شیرین بود و بوی خوش دارد، خوردنش دلیل بر خیر و منفعت کند و آن چه به خلاف این بیند، دلیل بر رنج و غم و مضرت کند. ریختن رب در خواب، چون شیرین بود، دلیل است بر […]

تعبیر خواب راه

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب راه تعبیر خواب راه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی جاده ها در خواب های ما (زندگی و سرنوشت) هستند. راه های خوب و بدی به شمار می روند که می پیمائیم و در این راه ها به نتایج نیک و بد و خیر و شر میرسیم. اگر در خواب […]

تعبیر خواب ران

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ران تعبیر خواب ران به روایت محمد بن سیرین ران دیدن، قوت او و خویشان او بود. اگر بیند ران او شکست یا بیفتاد، دلیل که از خویشان خود جدا شود و به تن ضعیف گردد و در غربت هلاک شود. اگر بیند که ران کسی را ببرید، یا بیفکند، آن […]

تعبیر خواب رازیانه

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رازیانه تعبیر خواب رازیانه به روایت محمد بن سیرین رازیانه به خواب، اگر به وقت باشد، اگر بی وقت، دلیل غم و اندوه کند و خوردنش مضرت بود. اگر بیند در زمینی که ملک او بود رازیانه بسیار داشت، دلیل که به غم و اندوه گرفتار شود. ♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب رازیانه به […]

تعبیر خواب رادار

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رادار تعبیر خواب رادار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن رادار در خواب هیچ تعبیر خاصی نمی تواند داشته باشد مگر این که بگوییم واکنش تمینات فوق العاده ما است. اگر رادار در خواب ببینیم و رادار چیزهایی به دل خواه ما نشان بدهد امید و خوشدلی است و […]

تعبیر خواب دکتر

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دکتر تعبیر خواب دکتر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن دکتر در خواب زاییده و حشت از بیماری هاست در بیداری ما، دیدن دکتر در خواب واکنش ترسی است که از بیماری داریم و عکس العمل تالمات روانی است که به علل مختلف بروز می کند و گاه نیز زمینه […]

تعبیر خواب دیوانه

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دیوانه تعبیر خواب دیوانه به روایت محمد بن سیرین دیوانگی در خواب، مال حرام است بر قدر دیوانگی وی، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد. ♦♦♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب دیوانه به روایت ابراهیم کرمانی هر که بیند که دیوانه شد است، دلیل که […]

تعبیر خواب دیو

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دیو تعبیر خواب دیو به روایت امام جعفر صادق دیدن دیو در خواب بر شش وجه است. اول: دیار دشمن. دوم: فساد دین. سوم: شهوت و هوای نفس. چهارم: از طاعت دور بودن. پنجم: از اهل اصلاح دوری جستن. ششم: خوردن چیزی حرام. ♦♦♦♦♦ تعبیر خواب دیو به روایت محمد بن سیرین […]

تعبیر خواب دوربین

تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دوربین تعبیر خواب دوربین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دوربین دو نوع است. یکی چشمی و دیگری عکس برداری یا فیلمبرداری. دوربین چشمی در خواب های ما تجسم انتظارهایی است که از آینده داریم و کلا چیزهایی که می خواهیم و آرزو داریم که به آنها برسیم. هر چه […]